Co dělat, když hrozí povodně

 
1. Co dělat, když hrozí povodně

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod.
Další informace o povodňové situaci lze získat
• na teletextu ČT1 na stránce 182
• na internetové stránce ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/hpps/


 2. Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)

- informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
- dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni
- vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
- připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace)
- poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku
- buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)
- sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas)
- řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů


 3. Jak se chovat během povodně

- jednejte v klidu a s rozvahou
- dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
- pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
- zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
- pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc
- v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce
- nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou
- buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova

Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky.


 4. Jak se chovat při evakuaci

- při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
- vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
- připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu
- přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy
- odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
- odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál
- uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu
- uvědomte o evakuaci sousedy
- dobře se oblečte a obujte
- uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna
- při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata
- malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou
- vezměte si s sebou evakuační zavazadlo
- zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.

 Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
• předměty denní potřeby, (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)
• užívané léky, toaletní a hygienické potřeby
• osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
• náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
• přenosné rádio s rezervními bateriemi,
• mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
• knížky, stolní hry, hračky apod.