POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

Zastupitelstvo obce Horní Jiřetín se na svém zasedání dne 26.01.2005, usnesením č. 37/01/05usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE


Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Horní Jiřetín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.


Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany

a) jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se sídlem v Litvínově ul. Podkrušnohorská 251

b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Jiřetín

c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Černice

(2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární kontrole ve stanoveném rozsahu velitele JSDH Horní Jiřetín a Černice


Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci


(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje :

a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách sýpkách, garážích, na půdách, v blízkosti stohů

b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepech a jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany.

c) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, plyny, s nehašeným vápnem, dusíkatými a fosforečnými hnojivy.

d) dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména uhlí, seno, sláma a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění.

e) dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a v době sucha.

f) nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, zejména v blízkosti polí, lesů a budov

g) obstarávat a udržovat v použitelném stavu hasící přístroje a jiná hasící zařízení.

h) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu, k požárním hydrantům, volné únikové chodby.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :

a) Období mimořádného sucha a vysoké teploty. Počátek a konec účinnosti preventivních opatření platných po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se zveřejní na úřední desce. Pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanovují následující preventivní opatření : zákaz kouření, rozdělávání ohňů v lese, na polích, v blízkosti stohů a sýpek a na místech a prostorách, kde může dojít k jeho šíření.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :

a) Obec nevlastní objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.


Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci


(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příl.č. 1.


Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení


(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné akce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu1) ve svém územním obvodu.2)

(2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH jsou uvedeny v příloze č.2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce. Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v obci.

(3) Velitele JSDH, po vyjádření Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce.3) Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Pro ověření akceschopnosti JSDH může obec vyhlásit cvičný požární poplach.


Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.


(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené : rybník Vítěz Horní Jiřetín

rybník Černice 2x

b) umělé : koupaliště Horní Jiřetín

vodní nádrž u TRIOLY, a.s.

c) požární hydranty : H ul. Gen.Svobody nad čp. 194

H6 ul. Sadová u čp.526 – vozovka

H18 ul. Na Písku u čp. 469 – vozovka

H10 ul. Okružní u čp. 415

H11 ul. Okružní u čp. 196 – zelený pás

H34 křiž. Ul. Mostecká a Horská čp. 34 –vozovka

H ul.P.Holého u čp. 497

H ul. Žižkova u čp. 471

H40 ul. Havlíkova u čp. 318 – vozovka

H Černice u čp. 8

H Černice u čp 79

H Černice u čp. 95 – vozovka

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Ústeckého kraje se sídlem v Litvínově.

(2)Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(3)Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatelé), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.


Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení


(1) Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.4)

(2) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 5). Jejich přehled je obsahem přílohy č. této vyhlášky.


Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci


Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec.pauza – 25 sec. tón).

b) v případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje za pomoci sirény požárního vozidla nebo verbálně.


Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1.


Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení


Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší stávající Požární řád ze dne 14.5.1996.


Čl. 11

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po dni jejího vyhlášení, tj. 25.2.2005.


Helena Dernerová Branko Glavica

místostarostka starosta


Příloha č.1 k OZV č.4/2005 - Požární řád obce

Příloha č.2 k OZV č.4/2005 - Požární řád obce

1) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

2 ) § 29 odst. 1 písm.a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3 ) § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) § 1 písm. n) vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

5) § 15 odst. 1 písm.g) nařízení vlády ĆR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

6) § 15 odst. 2 nařízení vlády ČR č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně